Anaokulu Eğitim Sistemimiz

Genel olarak eğitim anlayışımız, öğrencilerimizi hayata hazırlamak, hayatın gerçeklerine karşı mücadeleci bir ruh kazandırmak üzerine konumlandırılmıştır. Bu tüketim çağında üretmenin önemini kavratmak, bilgiyi işlevsel hale getirmek, sorun çözme becerisi geliştirmek öncelikli amaçlarımızdır.

Okulumuzda, her branştan deneyimli çağdaş kadromuz ile öğrenimi sadece sonuç değil süreçle bir bütün olarak gören bir müfredat takip edilmektedir. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde de ölçütlere ağırlık verilmektedir. Çağdaş ölçme değerlendirme sistemimizle öğrencinin bilgiyi ne kadar öğrendiğini değil neleri öğrenip, neleri öğrenemediği belirlenmektedir. Öğrenmenin gerçekleşmediği durumlarda bunun nedenleri irdelenmekte hemen sonrasında ise öğrenme eksiklerini gidermek için iyileştirme süreci hazırlanmaktadır.

Okul Öncesi Eğitim Anlayışımız

Okul öncesi yaş grubu çocuklarımızı İlkokulumuzun 1. sınıfına hazırlayan 36 aydan itibaren 3, 4 ve 5 yaş okul öncesi sınıflarımız bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, özgürce hareket edebilecekleri güvenli ve hijyenik oyun ve eğitim ortamlarında kendilerini rahat ve doğru biçimde ifade edebilecekleri bir eğitim alırlar. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek, araştırma ve keşfetmeye yönelik motivasyonlarını artırmak amacıyla;

  • “Göster-Anlat”, “Kürsü Günü”, “Ben Özelim” gibi çalışmalarla çocuklarımızın toplum önünde kendilerini rahatça ifade edebilmeleri hedeflenir.
  • Eğitimi kapalı alandan doğal ortama taşıyıp açık hava sınıfları oluşturularak doğayla iç içe eğitim yapılır ve doğayı keşfetmeleri sağlanır.
  • Çocuklarımız paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Her çocuk özeldir ve her çocuk farklıdır. Buradan hareketle çocuklarımızın bireysel farklılıkları dikkate alınarak bedensel, zihinsel sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlayan bir eğitim programı uygulanır.

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımıyla öğrencilerimizin araştırma yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları farklı ortamlar sunarak keşfetmelerini amaçlarız.

  • Öğrencilerimizin özgüvenlerinin ve bağımsızlıklarının desteklenmesini, sorumluluk alma ve zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesini hedefleriz.
  • Öğrenme için gerekli, doğru soruları sorabilen, öğrenmeyi seven ve bilime meraklı bireyler yetiştirmeyi amaçlarız.
  • Sınıf içerisinde etkinlikler, sınıf çalışması, oyunlar ve örnek olay yöntemleriyle öğrencilerimize evrensel değerlerin kavratılması ve bu değerleri duygu, düşünce ve davranışlarına yansıtabilmeleri amacıyla Değerler Eğitimi rehberlik programı uygularız.
  • Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmeye uygun ortamlar yaratarak farklı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim programları uygular ile öğrencilerimizin çok boyutlu düşünmeleri ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeleri hedefleriz.
  • SCAMPER Tekniği ile öğrencilerimize , ‘insanlardan kaynaklanan’ sorunları fark edebilmeleri ve bu sorunları çözebilmelerine yardım edecek düşünme becerilerini öğretmeyi hedefleriz.
  • STEM Eğitim Programı ve kodlama eğitimi ile öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve farklı düşünme becerilerini geliştirmeye olanak sağlamanın yanında çok boyutlu düşünmeleri ve yaratıcı çözümler üretmelerini destekleyecek 21. yüzyıl becerileri kazandırmayı hedef ediniriz.
  • Eğitimde Sistem Düşüncesi araçlarını kullanarak öğrencilerimizin sistem düşünürü olma yolunda gelişimlerine destek olarak, problem çözme becerileri geliştirilmektedir.

Sınıf Rehberlik Programı

Program, “21. Yüzyıl Becerileri” olarak adlandırılan yeni nesil becerilere odaklanmaktadır.

Programın uygulanmasında bilimsellik esastır. Bireysel farklılıklar temel alınmaktadır.

Program, büyük ölçüde sınıf rehber öğretmenlerinin katılımıyla uygulanmaktadır. Bazı kazanımlar okul rehber öğretmenlerinin eş güdümüyle yürütülmektedir.

Öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli işbirliği esastır. Öğrenci merkezli bir anlayış hakimdir.

Akademik Gelişimle ilgili olarak 65 kazanım mevcuttur. Bunların 12’si Okul Öncesine. 33’ü ilkokula, 39’u ise ortaokula ait kazanımlardır.

Kariyer gelişimi ile ilgili olarak kariyer farkındalığı, kariyer hazırlığı, kariyer planlama gibi yeterlik alanlarında birçok kazanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Bu kazanımlar sınıf düzeylerine göre incelendiğinde; Okul Öncesinde 3, İlkokul düzeyinde 12, Ortaokul düzeyinde ise 26 kazanım bulunmaktadır.

Sosyal Duygusal Gelişim ile ilgili olarak ise benlik farkındalığı, duyguları anlama ve yönetme, kişiler arsı beceriler, karar verme, kişisel güvenliğini sağlama gibi yeterlik alanlarında da yine birçok kazanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Bu kazanımlar sınıf düzeylerine göre incelendiğinde; Okul Öncesinde 15, İlkokul düzeyinde 53, Ortaokul düzeyinde ise 65 kazanım bulunmaktadır.

Özgün Değer Yargıları

Öğrencilerimizin başkalarının düşüncelerinden ve günün moda olan kavramlarından çok, kendi öğrendiklerine ve giderek tamamen kendi öz hükümlerine ve kanılarına dayanan kişiler olmalarını istiyoruz. Buna göre öğrencilerimizi kendilerine yol gösterecek bir değerler sistemini oluşturmaya özendirmekteyiz.