İlkokul Eğitim Sistemimiz

Genel olarak eğitim anlayışımız, öğrencilerimizi hayata hazırlamak, hayatın gerçeklerine karşı mücadeleci bir ruh kazandırmak üzerine konumlandırılmıştır. Bu tüketim çağında üretmenin önemini kavratmak, bilgiyi işlevsel hale getirmek, sorun çözme becerisi geliştirmek öncelikli amaçlarımızdır.

Okulumuzda, her branştan deneyimli çağdaş kadromuz ile öğrenimi sadece sonuç değil süreçle bir bütün olarak gören bir müfredat takip edilmektedir. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde de ölçütlere ağırlık verilmektedir. Çağdaş ölçme değerlendirme sistemimizle öğrencinin bilgiyi ne kadar öğrendiğini değil neleri öğrenip, neleri öğrenemediği belirlenmektedir. Öğrenmenin gerçekleşmediği durumlarda bunun nedenleri irdelenmekte hemen sonrasında ise öğrenme eksiklerini gidermek için iyileştirme süreci hazırlanmaktadır.

İlkokul Eğitim Anlayışımız

“Yaparak-Yaşayarak Öğrenme” modeliyle öğrencilerimizin edindikleri bilgileri bilimsel deneyler, sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde deneyimleyerek öğrenmesi amaçlanır. Bilimsel bakış açısıyla farklı ve yaratıcı düşünebilen, karşılaştığı sorunlara çözümler üretebilen, sorumluluk bilinci ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak esastır.

NAK’ta, öğrencinin var olan potansiyelini ortaya çıkarabilmesini amaçlayan ve destekleyen bir öğrenim ortamı oluşturmaktayız. Okulumuz, dünyaca benimsenen eğitim ve öğrenme modelleriyle, öğrencilerin doğasıyla uyumlu, gerçek yaşam deneyimleriyle anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişim, yorumlama, yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrenenin içten katılımını ve motivasyonunu vurgulayan bir eğitim sistemi ile öne çıkmaktadır.

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımıyla öğrencilerimizin araştırma yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları farklı ortamlar sunarak keşfetmelerini amaçlarız.

  • Öğrencilerimizin özgüvenlerinin ve bağımsızlıklarının desteklenmesini, sorumluluk alma ve zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesini hedefleriz.
  • Öğrenme için gerekli, doğru soruları sorabilen, öğrenmeyi seven ve bilime meraklı bireyler yetiştirmeyi amaçlarız.
  • Sınıf içerisinde etkinlikler, sınıf çalışması, oyunlar ve örnek olay yöntemleriyle öğrencilerimize evrensel değerlerin kavratılması ve bu değerleri duygu, düşünce ve davranışlarına yansıtabilmeleri amacıyla Değerler Eğitimi rehberlik programı uygularız.
  • Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmeye uygun ortamlar yaratarak farklı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim programları uygular ile öğrencilerimizin çok boyutlu düşünmeleri ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeleri hedefleriz.
  • Ben Sorun Çözerim Programıyla öğrencilerimize , ‘insanlardan kaynaklanan’ sorunları fark edebilmeleri ve bu sorunları çözebilmelerine yardım edecek düşünme becerilerini öğretmeyi hedefleriz.
  • STEM Eğitim Programı ve kodlama eğitimi ile öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve farklı düşünme becerilerini geliştirmeye olanak sağlamanın yanında çok boyutlu düşünmeleri ve yaratıcı çözümler üretmelerini destekleyecek 21. yüzyıl becerileri kazandırmayı hedef ediniriz.
  • Eğitimde Sistem Düşüncesi araçlarını kullanarak öğrencilerimizin sistem düşünürü olma yolunda gelişimlerine destek olarak, problem çözme becerileri geliştirilmektedir.

Sınıf Rehberlik Programı

Program, “21. Yüzyıl Becerileri” olarak adlandırılan yeni nesil becerilere odaklanmaktadır.

Programın uygulanmasında bilimsellik esastır. Bireysel farklılıklar temel alınmaktadır.

Program, büyük ölçüde sınıf rehber öğretmenlerinin katılımıyla uygulanmaktadır. Bazı kazanımlar okul rehber öğretmenlerinin eş güdümüyle yürütülmektedir.

Öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli işbirliği esastır. Öğrenci merkezli bir anlayış hakimdir.

Akademik Gelişimle ilgili olarak 65 kazanım mevcuttur. Bunların 12’si Okul Öncesine. 33’ü ilkokula, 39’u ise ortaokula ait kazanımlardır.

Kariyer gelişimi ile ilgili olarak kariyer farkındalığı, kariyer hazırlığı, kariyer planlama gibi yeterlik alanlarında birçok kazanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Bu kazanımlar sınıf düzeylerine göre incelendiğinde; Okul Öncesinde 3, İlkokul düzeyinde 12, Ortaokul düzeyinde ise 26 kazanım bulunmaktadır.

Sosyal Duygusal Gelişim ile ilgili olarak ise benlik farkındalığı, duyguları anlama ve yönetme, kişiler arsı beceriler, karar verme, kişisel güvenliğini sağlama gibi yeterlik alanlarında da yine birçok kazanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Bu kazanımlar sınıf düzeylerine göre incelendiğinde; Okul Öncesinde 15, İlkokul düzeyinde 53, Ortaokul düzeyinde ise 65 kazanım bulunmaktadır.

Özgün Değer Yargıları

Öğrencilerimizin başkalarının düşüncelerinden ve günün moda olan kavramlarından çok, kendi öğrendiklerine ve giderek tamamen kendi öz hükümlerine ve kanılarına dayanan kişiler olmalarını istiyoruz. Buna göre öğrencilerimizi kendilerine yol gösterecek bir değerler sistemini oluşturmaya özendirmekteyiz.